«فرم درخواست استخدام»

دوست عزیز;
به وبسایت هومتکس خوش آمدید.
لطفا به سوال های زیر با صداقت پاسخ داده و هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

 

  وضعیت تأهل
  مجردمتأهل

  وضعیت نظام وظیفه:
  پایان خدمتمعافیت پزشکیمعافیت غیرپزشکینرفته ام

  میزان تحصیلات:
  سیکلدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا


  میزان تسلط به Office:
  کاملا مسلط می باشمآشنایی نسبی دارماصلا آشنایی ندارم
  میزان تسلط به Windows:
  کاملا مسلط می باشمآشنایی نسبی دارماصلا آشنایی ندارم
  درصورت آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با ردیف شغلی خود، نام نرم افزار و میزان تسلط خود را ذکر نمائید:

  آیا تا به حال بیمه بوده اید؟خیربله

  آیا تمایل به کار در خارج از وقت کاری را دارید؟ (اضافه کاری)بلهخیر
  آیا تمایل به کار در شیفت را دارید؟بلهخیر
  آیا محکومیت کیفری داشته اید؟بلهخیر
  در صورت مثبت بودن علت را بیان کنید:

  ازچه طریقی با این شرکت آشنا شده اید؟
  تبلیغاتآگهی روزنامهاینترنتمعرفی دوستان

  آیا شغل دوم دارید؟بلهخیر

  آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟بلهخیر

  آیا سیگاری هستید؟بلهخیر

  در خواست اشتغال به صورت:
  نیمه وقتتمام وقتپروژه ایپاره وقت